பெண்மொழி

கவிதையானது ஒரு பைத்தியச்சுவை

அனார்

கவிதையானது ஒரு பைத்தியச்சுவை அனார்   கவிதையானது ஒரு பைத்தியச்சுவை. தெளிவான பாதையில் நேராகப் பயணிப்பவரை கவிதை போதையுறச் செய்கிறது. தடுமாறச் செய்கின்றது. ஒருவருக்கு கவிதை பிடிப்பதற்கும் பைத்தியம் பிடிப்பதற்கும் அதிகம் வேறுபாடுகள் இல்லை. பைத்தியத்தைக் கூட்டுவதற்கான வழிமுறைகளை அதிகரிப்பவர்களால் எழுதப்படும் கவிதைகள், சமகாலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் […]

ஒரு சொல் கொல்வதற்குப் போதுமானதெனில், நல்லதொரு கவிதை வாழ்வதற்குப் போதுமானது

தமிழ் நதி

“ஒரு சொல் கொல்வதற்குப் போதுமானதெனில், நல்லதொரு கவிதை வாழ்வதற்குப் போதுமானது” தமிழ் நதி     வாசிக்கத் தொடங்கியிராத பால்ய காலத்திலிருந்து இன்றுவரை புத்தகங்களுக்கு நடுவில்தான் எனதிருப்பு தொடர்கிறது. அப்பாவும் அண்ணாவும் அப்பாவின் சகோதரிகள் இருவரும் வாசிப்புப் பழக்கம் நிறைந்தவர்கள். ஆனால், […]